Spółka jawna – dobra umowa pierwszym krokiem do sukcesu

społka jawna

Spółka jawna to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (Ile jest spółek w Polsce?). Niniejszy wpis ma na celu omówienie, jakie zapisy obligatoryjnie powinny zostać zawarte w umowie spółki jawnej, a które tylko fakultatywnie mogą znaleźć się w przedmiotowej umowie. Wskazujemy dostępne rozwiązania prawne i ich skutki.

Przez umowę spółki należy uznać porozumienie, które ma na celu zawiązanie nowego podmiotu prawnego, określenie obowiązków i praw wspólników oraz ustalenie podstawowych zasad funkcjonowania nowego bytu prawnego. Tym samym umowa spółki zarówno kreuje podmiot prawa jak i stanowi statut wprowadzający zasady jej funkcjonowania.

Spółka jawna jest tworzona w jednym akcie. Należy pamiętać, że niedopuszczalne będzie sukcesywne wstępowanie kolejnych wspólników do umowy spółki, jeżeli treść umowy została bez ich udziału uprzednio ustalona. Oznacza to, że umowa spółki musi być podpisana przez wszystkich wspólników. Przystąpienie do spółki jawnej nowych osób jest możliwe jedynie na mocy zmiany umowy spółki.

Bardzo ważne jest aby z umowy spółki jednoznacznie wynikało oświadczenie wspólników o zawiązaniu spółki oraz uczestnictwie. Przystąpienie wspólnika musi być dokonane bezwarunkowo, w szczególności nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Na mocy art. 23 k.s.h. umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Konsekwentnie, wszelkie postanowienia zastrzeżone poza umową spółki nie wywołują żadnego skutku. Wyjątek, zgodnie z istniejącą praktyką, stanowią załączniki do umowy, gdzie bardzo często dokonuje się oznaczenia aportów.

Postanowienia obligatoryjne mogą mieć charakter warunkowy lub bezwarunkowy. W zakresie bezwarunkowych zapisów minimalną treść umowy spółki zgodnie z art. 25 pkt 1-3 k.s.h. stanowi określenie:

1) firmy i siedziby spółki,

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

3) przedmiot umowy spółki.

Zapisy obligatoryjne warunkowe określa art. 25 pkt 4 k.s.h. wskazując, że należy zastrzec czas trwania spółki w umowie spółki, gdy spółka jest tworzona na czas oznaczony. Skutkiem pominięcia tego postanowienia jest jego bezskuteczność, co w szczególności oznacza powołanie spółki na czas nieoznaczony.

Od woli wspólników zależą postanowienia fakultatywne umowy. Nie ma przeszkód, aby ograniczyć umowę spółki jawnej wyłącznie do zapisów o charakterze obligatoryjnym – wówczas pozostała część działalności spółki będzie regulowana właściwymi przepisami k.s.h. Jako przykład należy wymienić kwestie reprezentacji spółki, podziału zysku pomiędzy wspólników czy uczestnictwa w stratach.

W praktyce regułą jest redagowanie umów, które w większym stopniu modyfikują standardowe rozwiązania przyjęte w kodeksie. Znalezienie optymalnego rozwiązania  ma kluczowe znaczenie dla przyszłej spółki jawnej i stanowi pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu w biznesie!

Ewa Figurska | Aplikant Adwokacki

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

fifteen − three =

pole wymagane*