Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

torn piece of paper with divorce text and paper couple figures

Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

Czeka Cię rozwód? Nie wiesz, co stanie się z Twoimi udziałami? Sprawa jest prosta, ale wymaga zwrócenia uwagi na kilka kwestii.

Zawsze pojawia się pyta­nie: czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest wyłącznie osoba wpisana w KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? W pierwszej kolejności ustalamy:

1) kiedy udziały zostały nabyte (w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie przed zawarciem małżeństwa);

2) czy małżonkowie zawierali umowy rozdzielności majątkowej;

3) czy udziały zostały nabyte za środki pieniężne/niepieniężne pochodzące z majątku osobistego małżonka;

Jeżeli małżonek nabył udziały przed zawarciem związku małżeńskiego, wówczas stanowią jego wyłączną własność. W przypadku, gdy wspólnik nabył udziały za środki pieniężne/niepieniężne pochodzące z majątku osobistego (np. z darowizny od rodziców), udziały przypadają również wyłącznie tylko jemu. Jednak, gdy udziały zostały objęte w trakcie trwania małżeństwa (brak intercyzy) lub też zostały kupione za środki pochodzące ze wspólnego majątku (np. dochody z wynagrodzenia), będą stanowić majątek wspólny.

Zgod­nie z posta­no­wie­niem Sądu Naj­wyż­szego z dnia 03 grud­nia 2009 roku, sygn. akt: II CSK 273/​09, udziały nabyte przez jed­nego mał­żonka ze środ­ków pocho­dzą­cych z majątku wspól­nego, wcho­dzą w skład tego majątku, a wspól­ni­kiem staje się tylko mał­żo­nek będący stroną czyn­no­ści praw­nej pro­wa­dzą­cej do naby­cia udziałów.

Formalnie prawa kor­po­ra­cyjne w spółce będą wykonywane przez jednego małżonka, tego który jest stroną umowy sprzedaży udziałów lub który zawiązał spółkę z o.o. Tylko ten jeden małżonek będzie widoczny jako wspólnik w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie informacje nie oznaczają jednak, że udziały stanowią jego wyłączną własność. W razie zaistnienia ku temu powodów (np. rozwód) sąd w postępowaniu o podział majątku będzie ustalał, czy udziały weszły do majątku wspól­nego mał­żon­ków, a jeśli tak, to będą podlegać podzia­łowi i wyce­nie tak jak inne skład­niki majątku wspólnego. Rozwód w wielu sytuacjach oznacza koniec pewnego etapu życia, ale w niektórych przypadkach jest dopiero początkiem dzielenia tego, co małżonkowie zgromadzili w swoim życiu.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

17 − seventeen =

pole wymagane*