Kto reprezentuje spółkę z o.o. w organizacji?

translation-project-management

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest spółką kapitałową w jednej z faz swojego rozwoju. Powstaje ona z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o., czyli jej podpisania u notariusza. Stan taki będzie trwał do momentu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców albo też gdy nastąpi odmowa wpisu do rejestru lub upłynie 6 miesięczny termin do zgłoszenia. Spółka z o.o. w organizacji rządzi się swoimi prawa w zakresie jej reprezentacji, które chciałbym dziś przybliżyć.

Zgodnie z art. 161 § 2 Kodeksu spółek handlowych spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Uchwała o powołaniu pełnomocnika w swej treści przypomina uchwałę o powołaniu pełnomocnika do podpisania z członkiem zarządu umowy o pracę, którą przedstawiałem w ostatnim wpisie. W praktyce potrzeba powołania pełnomocnika dla spółki powstanie w okresie od chwili zawiązania spółki do czasu wyboru członków pierwszego zarządu. Z momentem powołania pierwszego zarządu, tylko ten organ będzie uprawniony do reprezentowania spółki. Oczywiście powołanie zarządu może mieć miejsce już z dniem zawarcia umowy spółki, wówczas potrzeba powołania pełnomocnika odpada. Z chwilą ustanowienia zarządu rozpoczyna bieg również jego kadencja.

Mogą jednak istnieć sytuacje, w których niezależnie od zarządu istnieje potrzeba powołania pełnomocnika np. do podpisania z członkiem zarządu umowy o pracę. W wyroku z 24 maja 2004 r., sygn.: FSK53/04, NSA przyjął, że brak jest podstaw do uznania, iż nie jest prawnie skuteczna uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiająca pełnomocników do czynności prawnych między spółką a członkami jej zarządu, w tym do zawarcia umów o pracę, podjęta w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a nabyciem przez nią osobowości prawnej na skutek wpisu do rejestru sądowego.

Wskazać należy, iż Kodeks spółek handlowych wyklucza możliwość reprezentacji jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji przez jedynego wspólnika. Ograniczenie to nie dotyczy zgłoszenia do sądu rejestrowego. Zgodnie z tym przepisem jedyny wspólnik nie będzie mógł reprezentować spółki, nawet gdyby został członkiem zarządu. Pozostaje zatem jedyne rozwiązanie w postaci powołania pełnomocnika. Oczywiście pełnomocnikiem tym nie może zostać jedyny wspólnik, bowiem udzielałby sam sobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu spółki.

Z punktu widzenia osób działającym za spółkę z o.o. w organizacji niezwykle ważne są zasady odpowiedzialności za niespełnione zobowiązania spółki z tego okresu. Osoby takie odpowiadają bowiem solidarnie ze spółką, co oznacza, że mogą zostać pozwane bezpośrednio przez wierzycieli. Osoby działające za spółkę muszą zatem pamiętać, iż spółka z o.o. w organizacji nie oznacza, iż podejmowane przez nie czynności są działaniami w organizacji i w razie czego mogą nie dojść do skutku. Wręcz przeciwnie ich kroki zyskują miano rzeczywistych decyzji pociągających za sobą jeszcze bardziej namacalne konsekwencje. Skutki błędnych decyzji mogą bowiem sięgnąć głęboko do ich kieszeni.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

six + six =

pole wymagane*