Kiedy pozwać wspólnika za długi spółki jawnej?

dlugi spolki jawnej

W poprzednim wpisie Spółka jawna – dobra umowa pierwszym krokiem do sukcesu starałam się przybliżyć podstawowe zasady dotyczące umowy spółki jawnej. Dziś chcę dotknąć niezwykle ważnego tematu: jak wyglądają długi spółki jawnej w świetle odpowiedzialności wspólników. Jednym z problemów pojawiających się na tle prowadzenia działalności gospodarczej jest kwestia ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Niniejszy wpis ma na celu omówienie kwestii odpowiedzialności w spółce jawnej poprzez analizę poszczególnych przepisów prawnych, zasad wytaczania powództwa oraz nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 22 § 2 k.s.h.) oraz subsydiarnie (art. 31 k.s.h.) względem spółki. Oznacza to, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką, z zastrzeżeniem, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wierzyciel może pozwać wspólnika jednocześnie ze spółką, ale egzekucja z jego majtku nastąpi dopiero wtedy, gdy majątek spółki nie wystarczy na pokrycie zobowiązań. Jeżeli wierzyciel obawia się, że wspólnik może uciec z majątkiem powinien wytoczyć powództwo wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

W tym momencie pojawia się pytanie, czy w sytuacji wydania wyroku przeciwko spółce możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi, czy też koniecznym będzie wytaczanie nowego powództwa przeciwko niemu. Odpowiedź nasuwa nam art. 7781 k.p.c., zgodnie z którym wierzyciel może nadać wyrokowi klauzulę wykonalności bez konieczności wnoszenia nowego pozwu przeciwko wspólnikowi. Taka możliwość istnieje nie tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, ale także jeżeli oczywistym jest, że egzekucja nie przyniesienie oczekiwanego rezultatu. Dla celów dowodowych można przykładowo dołączyć postanowienia z innych postępowań egzekucyjnych jednoznacznie wskazujących, że spółka nie posiada żadnego majątku.

Kolejnym częstym problemem pojawiającym się wśród wierzycieli jest dopuszczalność nadawania klauzuli wykonalności wobec byłych wspólników po wykreśleniu spółki z rejestru. W takim przypadku przepisy prawa wychodzą naprzeciw wierzycielom i wskazują, iż wierzyciel może przedmiotową klauzulę nadać przeciw byłemu wspólnikowi, nawet jeśli spółka jawna została już z rejestru wykreślona.

Wierzyciel spółki jawnej może zatem pociągnąć wspólników spółki jawnej do odpowiedzialności za jej długi w sytuacji, gdy egzekucja prowadzona wobec spółki okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, „na pierwszy rzut oka” klarowna i nie budząca wątpliwości interpretacyjnych, może na gruncie określonych stanów faktycznych powodować problemy. Z uwagi na doniosłe konsekwencje, bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa i ich prawidłowe zastosowanie w praktyce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

3 × one =

pole wymagane*