Jak spółka komandytowa może wystawić weksel?

Promissory_note_official_polish_2007

Spółka komandytowa od dłuższego czasu jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi ciekawą alternatywę dla spółki z o.o. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków z działalności. O atrakcyjności spółki decyduje również możliwość ograniczenia odpowiedzialności osób fizycznych poprzez przyznanie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością statusu komplementariusza.

Spółka komandytowa w zakresie swojej działalności może być reprezentowana przez komplementariusza, którym dość często jest spółka z o.o. W jaki sposób w takiej konfiguracji wystawić weksel? Skoro spółka z o.o. jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania spółki komandytowej, to należy zadbać o prawidłowe złożenie podpisów na wekslu. Podpisy powinny wyglądać następująco:

Podpisy wystawcy weksla powinny być złożone własnoręcznym pismem. Zwracam uwagę na przedstawianie w wekslu nazw spółek zgodnych z wpisem do KRS wraz z należytym wskazaniem form prawnych. Błędy w podawaniu nazw spółek lub form prawnych i ich skrótów mogą skutkować unieważnieniem zobowiązania wekslowego spółki i zaciągnięciem takiego zobowiązania przez osobę lub podmiot podpisujący weksel. Równie istotną kwestią jest złożenie podpisu lub podpisów na wekslu zgodnych z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej. Jeżeli zarząd w swoich działaniach jest ograniczony kwotowo co do wysokości zaciągania zobowiązań przez spółkę, to taka kwestia powinna zostać wzięta pod uwagę przy wystawianiu weksla.

Podpisanie weksla w imieniu osoby prawnej bez posiadania stosownego umocowania skutkuje tym, iż osoba która złożyła podpis sama zaciąga zobowiązanie wekslowe. Skutek taki następuje również, jeżeli zostaną przekroczone granice umocowania. Dotyczy to również organu osoby prawnej, który ją reprezentuje. Pogląd taki przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 1998 roku (sygn. akt III CKN 60/98) zaznaczając, że „rzekomy przedstawiciel – tj. ten, kto złożył podpis na wekslu w cudzym imieniu lub jako organ osoby prawnej, nie mając do tego umocowania – sam odpowiada wekslowo, zgodnie z treścią złożonego oświadczenia woli, chyba że jego kontrahent wiedział o braku umocowania”. Błędy popełnione przy wystawianiu weksla mogą pociągać poważne konsekwencje dla osób fizycznych, które według swojej woli działały np. jako członkowie zarządu, a w praktyce wskutek omyłek same zaciągnęły zobowiązanie wekslowe zamiast spółki.

Warto zatem przyjrzeć się dokładnie wekslowi, obejrzeć go z każdej strony i przemyśleć zasady jego podpisywania.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

eighteen − 6 =

pole wymagane*