Czy zawsze zgłaszamy do KRS sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

KRS zdjecie sadu z wawy2

Każdy ze wspólników w spółce z o.o. ma prawo do sprzedaży swojego udziału. Powody decydujące o zmianach w zakresie udziałów są bardzo zróżnicowane, jednak najczęściej wynikają z:

  • konfliktu pomiędzy wspólnikami;
  • śmierci wspólnika i przejścia udziałów na rzecz spadkobierców;
  • chęci rozszerzenia grona wspólników ze względów biznesowych;
  • woli spieniężenia inwestycji i wycofania się ze spółki.

Zgodnie z art. 180 Kodeksu spółek handlowych umowa sprzedaży udziałów powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Warto zwrócić uwagę, iż umowa spółki może zawierać postanowienia, które ograniczają wspólnika w rozporządzeniu udziałem. Zapisy mogą dotyczyć m.in. konieczności uzyskania zgody spółki na zbycie udziałów. W takich okolicznościach przed sprzedażą udziałów należy dopełnić wszelkich formalności przewidzianych treścią umowy spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. Ograniczenie wspólnika w możliwości sprzedaży udziału nie może być mylone z całkowitym zakazem rozporządzania udziałem. Takie postanowienia w umowie spółki są niedopuszczalne. Również zapisy ograniczające sprzedaż udziałów, które dla wspólników są nadmiernie uciążliwe (np. postanowienie w umowie, zgodnie z którym zarząd udziela zgody na zbycie udziałów w terminie 5 lat) mogą zostać uznane za niedopuszczalne.

W związku ze sprzedażą udziałów zarząd spółki z o.o. jest zobowiązany do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Rozstrzygające znaczenie o obowiązkowym zgłoszeniu takiej zmiany do KRS będzie mieć treść przedstawionego poniżej przepisu. Zgodnie z art. 38 pkt 8 lit c) Ustawy o KRS ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy, którzy mają co najmniej 10 % kapitału zakładowego spółki.

Zarząd będzie musiał zatem wypełnić dokumenty i zgłosić zmianę do KRS tylko w odniesieniu do wspólników, których wartość udziałów przekracza 10 % kapitału zakładowego spółki. Wszyscy pozostali wspólnicy (tj. posiadający mniej niż 10 % kapitału zakładowego) nie powinni być ujawnieni w KRS. Jeżeli wspólnik pierwotnie posiadał udziały o wartości 30 % kapitału zakładowego, zaś po ich sprzedaży pozostawił w swoich rękach wyłącznie udziały o wartości 7 %  kapitału, to wówczas należy wykreślić takiego wspólnika z KRS, ponieważ posiada mniej niż 10 % udziałów w kapitale zakładowym. Również w sytuacji sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, np. 5 % udziałów w kapitale zakładowym, zarząd nie będzie zobowiązany do zgłoszenia zmiany do KRS w sprawie nowego nabywcy udziałów, bowiem nie przekracza on 10 % kapitału zakładowego. Zmiany muszą jednak zostać dokonane po stronie dotychczasowego wspólnika, który zbył część swoich udziałów, lecz nadal ich liczba przekracza poziom 10 %. Wówczas należy skorygować w KRS liczbę i wartość udziałów, które po transakcji sprzedaży, pozostały w rękach dotychczasowego wspólnika.

Do przeprowadzenia powyższych zmian koniecznym będzie wypełnienie przez zarząd spółki formularzy KRS Z3 i KRS ZE. Zmiany podlegają opłacie w wysokości 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250 zł. Obowiązkowo do akt rejestrowych należy załączyć aktualną listę wspólników uwzględniającą zmiany wśród udziałowców.

Pojawia się jednak pytanie, czy do akt rejestrowych należy załączyć dowód przejścia udziałów na rzecz nowego wspólnika tj. umowę sprzedaży udziałów? Często z racji tajemnicy handlowej strony transakcji nie chcą ujawniać treści umowy, zwłaszcza w kontekście pojawiających się tam kwot. W takiej sytuacji podstawą wpisu może być sporządzona przez zarząd lista wspólników. Warto jednak zaznaczyć, iż sąd rejestrowy może zażądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przejście udziałów. Podstawą takiego wezwanie jest powzięcie przez sąd uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych. W takiej sytuacji umowę przedkłada się sądowi dopiero na jego wezwanie.

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

12 + 20 =

pole wymagane*