Adres i siedziba spółki z o.o.

Adres i siedziba spółki z o.o

W wielu sytuacjach siedziba spółki utożsamiana jest z jej adresem. W kontekście spółek prawa handlowego różnica jest zasadnicza i widoczna zwłaszcza w razie konieczności zmiany adresu lub siedziby.

Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że co innego ustalone zostanie w umowie spółki lub co innego wynika z przepisów ustawy. Siedzibą jest zatem określone w umowie spółki miasto (np. Radom), które dodatkowo powinno być usytuowane na terenie Polski. Siedziba decyduje o wielu aspektach spółki z o.o. m.in. w siedzibie odbywają się zgromadzenia wspólników (chyba że umowa wskazuje inne miejsce), czy też wreszcie siedziba ma wpływ na właściwość sądu.

Pojęcie siedziby należy odróżnić  od  adresu, który stanowi jej doprecyzowanie i oznacza określenie ulicy wraz z numerem (np. ul. Kielecka 21, 26-600 Radom). Powyższe rozróżnienie przekłada się na praktyczną pracę, bowiem siedziba zostaje określona w umowie spółki, zaś adres jest określany przez zarząd w drodze stosownej uchwały.

Najczęściej odczuwamy powyższą odrębność w przypadku procedury zmiany siedziby lub adresu. Siedziba spółki może zostać zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, co wiąże się z obowiązkiem zwołania zgromadzenia wspólników, podjęcia uchwały, a wszystko to protokołowane przez notariusza. Zmiana adresu jest dużo łatwiejsza i finansowo korzystniejsza, ponieważ nie wymaga zmiany umowy spółki, lecz podjęcia przez zarząd uchwały o zmianie adresu. Nadto unikamy w tej sytuacji kosztów notarialnych, bowiem przedmiotowa uchwała zarządu może zostać podjęta w zwykłej formie pisemnej.

Dwie przedstawione zmiany mają jednak wspólny mianownik tj. obowiązek ujawnienia ich w KRS. Do wniosku o zmianę siedziby załączamy uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki oraz tekst jednolity umowy, a w zakresie zmiany adresu - uchwałę zarządu. W tym kontekście opłat w przedmiocie wpisu zmiany i jej ogłoszenia  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie unikniemy.:)

Wojciech Stachowicz-Szczepanik | Radca Prawny

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

one × five =

pole wymagane*